Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne drugiego stopnia - 3 tura

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

 KIERUNEK ZARZĄDZANIE

 STUDIA NIESTACJONARNE

 DRUGIEGO STOPNIA

 III TURA

  Kontakt: tel. 32 207 51 55

 mail: j.haber@awf.katowice.pl

 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 WYDZIAŁOWA SEKCJA DS. PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Składanie dokumentów:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, p. 12 i 13, (parter, budynek główny)

tel.       32 207 51 55

32 207 52 23

10.10.2018 (środa)                 9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

11.10.2018 (czwartek)           9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

12.10.2018 (piątek)               9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

Kandydat składa dokumenty osobiście, lub upoważnia do tego (pisemnie) wybraną przez siebie pełnoletnią osobę. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf

Wymagane dokumenty:

o       ankieta osobowa (wydruk z systemu IRK)

o       dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne

o       kserokopia dowodu osobistego (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

o       kserokopia dyplomu pierwszego stopnia (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

o       kserokopia suplementu pierwszego stopnia (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w określonych terminach, oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

3 tura rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia

| Rekrutacja Awf

Informujemy, że uruchomiono III turę rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne oraz zarządzanie

Terminy logowania od 25.09.2018 r. od godz. 15:00 do 05.10.2018 r. do godz. 15:00

Test kompetencji dla kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne odbędzie się 06.10.2018 r.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek TURYSTYKA i REKREACJA studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 tura

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

kierunek Turystyka i Rekreacja

 STUDIA II STOPNIA 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia listy (według terminarza dyżurów sekcji do spraw przyjmowania dokumentów). Kandydat składa dokumenty osobiście lub upoważnia inną osobę do reprezentowania w postępowaniu rekrutacyjnym, udzielając upoważnienia w formie pisemnej – druk dostępny na stronie https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, które zrezygnują z tego kierunku studiów, proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego (terminy poniżej) w celu złożenia rezygnacji.

Terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia

 kierunek Wychowanie Fizyczne pokój nr 6 tel. 32 207 5262

 Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego, Budynek Główny ul. Mikołowska 72a

19.09.2018  (środa)                                 godz. 9.30 – 13.30

20.09.2018  (czwartek)                          godz. 9.30 – 13.30

21.09.2018  (piątek)                               godz. 9.30 – 13.30

24.09.2018 (poniedziałek)                   godz. 9.30 – 13.30

25.09.2018 (wtorek)                               godz. 9.30 – 13.30

Wymagane dokumenty:

1.    Ankieta osobowa ze zdjęciem elektronicznym (wydruk z systemu IRK);

2.    Dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

3.    Kopia dowodu osobistego (z oryginałem do wglądu);

4. Kopia dyplomu i suplementu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (z oryginałami do wglądu);

5.  Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

6.    Upoważnienie do złożenia dokumentów (wzór upoważnienia https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf) – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek TURYSTYKA i REKREACJA studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia na kierunek Turystyka i Rekreacja zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów)

Przyjmowanie dokumentów – kierunek Turystyka i Rekreacja

Pokój nr 3 (budynek główny AWF Katowice, parter)

ul. Mikołowska 72 a

Pokój nr 6 tel. (32) 207 52 56

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

24.09.2018 (poniedziałek)  9.00-13.00

25.09.2018 (wtorek) 9.00-13.00

 

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie.

 

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia na kierunek Aktywność fizyczna i żywienie zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów)

Przyjmowanie dokumentów – kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Pokój nr 6 (budynek główny AWF Katowice, parter)

ul. Mikołowska 72 a

Pokój nr 6 tel. (32) 207 52 24

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

24.09.2018 (poniedziałek)  9.00-13.00

25.09.2018 (wtorek) 9.00-13.00

 

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie;

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne drugiego stopnia - 2 tura

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA NIESTACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA

II TURA

 Kontakt: tel. 32 207 51 55

mail: j.haber@awf.katowice.pl

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

WYDZIAŁOWA SEKCJA DS. PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Składanie dokumentów:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, p. 12, (parter, budynek główny)

tel.       32 207 51 55

32 207 52 23

17.09.2018 (poniedziałek)     9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

18.09.2018 (wtorek)              9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

19.09.2018 (środa)                 9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

20.09.2018 (czwartek)           9:30 – 12:00 i 12:30 – 13:30

 

Kandydat składa dokumenty osobiście, lub upoważnia do tego (pisemnie) wybraną przez siebie pełnoletnią osobę. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf

Wymagane dokumenty:

o       ankieta osobowa (wydruk z systemu IRK)

o       dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne

o       kserokopia dowodu osobistego (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

o       kserokopia dyplomu pierwszego stopnia (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

o       kserokopia suplementu pierwszego stopnia (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w określonych terminach, oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

2 tura - egzaminy sprawnościowe

| Rekrutacja Awf

Informujemy, iż egzaminy sprawnościowe na kierunki TURYSTYKA I REKREACJA oraz AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM odbędą się w dniu 17.09.2018 r. (poniedziałek) według poniższego harmonogramu:

8:15-8:40 Kodowanie kandydatów na kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

8:40-9:00 Kodowanie kandydatów na kierunek Turystyka i rekreacja, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

9:00 Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

12:30 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72

 Na egzamin należy zabrać ze sobą obowiązkowo:

 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie lekarskie powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na danym kierunku i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych);
 • dowód osobisty (lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem);
 • odliczoną kwotę 20 zł – kaucja zwrotna za numer startowy;
 • strój sportowy oraz do pływania (czepki obowiązkowe).

 Osoby nie posiadające kompletu w/w dokumentów nie zostaną dopuszczone do egzaminu sprawnościowego.

2 tura rekrutacji - test kompetencji

| Katarzyna Sadowska

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE

STACJONARNE i NIESTACJONARNE

STUDIA II STOPNIA 

Test kompetencji na studia II stopnia odbędzie się 15 września 2018 r. w Auli AWF Katowice według poniższego harmonogramu:

kierunek TURYSTYKA I REKREACJA – specjalność  rekreacja fizyczna osób dorosłych i starszych – kodowanie 8.45, egzamin 9.00

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia NIESTACJONARNE - kodowanie 9.45, egzamin 10.00

Na egzamin należy zabrać długopis oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)

Kandydaci, którzy na swoim koncie nie mają potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej powinni przy kodowaniu okazać dowód zapłaty za postępowanie rekrutacyjne.

2 tura rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia

| Agnieszka Smykla

Informujemy, że uruchomiono II turę rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, specjalność rekreacja fizyczna osób dorosłych i starszych. 

Terminy logowania 01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.

Test kompetencji 15.09.2018r.

2 tura rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia

| Agnieszka Smykla

Informujemy, że uruchomiono II turę rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne.

Terminy logowania 01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.

Test kompetencji 15.09.2018r.

Punkt Rekrutacyjny

| Katarzyna Sadowska

Szanowni kandydaci, informujemy iż w dniach 15-17 sierpnia 2018 r. Punkt Rekrutacyjny będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek TURYSTYKA I REKREACJA oraz AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

W związku z niewypełnieniem limitów przyjęć od 10 sierpnia 2018 r. od godz. 12:00 do 11 września 2018 r. do godz. 24:00 uruchomiona będzie 2 tura Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunki turystyka i rekreacja oraz aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się 17 września 2018 r.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek FIZJOTERAPIA studia drugiego stopnia

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW –

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA 2018/2019

 

 PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA Z LISTY REZERWOWEJ

 

 kierunek fizjoterapia II-go stopnia

  (studia  niestacjonarne)

 Sala 3 Budynek B ul. Mikołowska 72 - (parter)

 Nr telefonu 32 207 53 51

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia dyplomu i suplementu studiów I-go stopnia

 

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

 

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

 

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.

 

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

 

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

 

Terminy przyjmowania dokumentów kandydatów zakwalifikowanych

 do przyjęcia z listy rezerwowej

 

 • 09.08  – CZWARTEK w godzinach 0900 – 1300
 • 10.08.  – PIĄTEK  w godzinach 0900 – 1300
 • 20.08. – PONIEDZIAŁEK w godzinach 1000 – 1200
 • 22.08. – ŚRODA w godzinach 1000 – 1200

 

W przypadku zwalniających się miejsc z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej  osoby w kolejności wg rankingu  otrzymają informację w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 22 sierpnia 2018– po  godzinie  1500 

W związku z częstym zwalnianiem się miejsc np. w następstwie rezygnacji zalecamy ciągłe monitorowanie informacji przychodzących na konta kandydatów w systemie IRK.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

kierunek TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE

STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 STUDIA II STOPNIA 

Test kompetencji na studia II stopnia odbędzie się 3 sierpnia 2018r w Auli AWF Katowice według poniższego harmonogramu:

kierunek TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ – kodowanie 8.30, egzamin 9.00

kierunek TURYSTYKA I REKREACJA - kodowanie 9.45, egzamin 10.15

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia STACJONARNE – kodowanie 11.00, egzamin 11.30

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia NIESTACJONARNE – kodowanie 12.15, egzamin 12.30

Na egzamin należy zabrać długopis oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)

Kandydaci, którzy na swoim koncie nie mają potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej powinni przy kodowaniu okazać dowód zapłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek FIZJOTERAPIA studia stacjonarne jednolite magisterskie

| Rekrutacja Awf

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA Z LISTY REZERWOWEJ

 kierunek fizjoterapia

 (studia stacjonarne)

Sala 3 Budynek B ul. Mikołowska 72 - (parter)

Nr telefonu 32 207 5165

Wykaz wymaganych dokumentów w komunikacie powyżej

 

Terminy przyjmowania dokumentów kandydatów zakwalifikowanych

do przyjęcia z listy rezerwowej

 • 27 lipca – PIĄTEK w godzinach 0900 – 1300
 • 30 lipca – PONIEDZIAŁEK w godzinach 0900 – 1300
 • 31  lipca – WTOREK w godzinach 0900 – 1300
 • 01 sierpnia –  ŚRODA w godzinach 0900 – 1300
 • 02 sierpnia – CZWARTEKw godzinach 0900 – 1300

 W przypadku zwalniających się miejsc z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej  osoby w kolejności wg rankingu  otrzymają informację w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 02 sierpnia 2018– po  godzinie  1500 

W związku z częstym zwalnianiem się miejsc np. w następstwie rezygnacji zalecamy ciągłe monitorowanie informacji przychodzących na konta kandydatów w systemie IRK

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek SPORT studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

Przyjmowanie dokumentów – kierunek SPORT

 Pokój nr 3 (budynek główny AWF Katowice, parter)

 ul. Mikołowska 72 a

 Pokój nr 4 tel. (32) 207 51 43

 Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

 

25.07.2018 (środa)                09:30 – 13:30 pokój nr 4

                                            26.07.18 (czwartek)               09:30 – 13:30 pokój nr 4

                                            27.07.2018 (piątek)                09:30 – 13:30 pokój nr 4

                                            30.07.2018 (poniedziałek)     09:30 – 13:30 pokój nr 4

                                            31.07.2018 (wtorek)               09:30 – 13:30 pokój nr 4

 

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie.

 

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia. 

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej po 23 lipca.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

 Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia z listy rezerwowej na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne pierwszego stopnia zostanie umieszczona na Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów)  

 

  Przyjmowanie dokumentów – kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Pokój nr 5  (budynek główny AWF Katowice, parter)

 ul. Mikołowska 72 a

 Pokój nr 5 tel. (32) 207 54 32

 Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

 

      25.07.2018 (środa)                 09:30 – 13:30 pokój nr 5

                                               26.07.18 (czwartek)               09:30 – 13:30 pokój nr 5

                                               27.07.2018 (piątek)                09:30 – 13:30 pokój nr 5

                                               30.07.2018 (poniedziałek)      09:30 – 13:30 pokój nr 5

                                               31.07.2018 (wtorek)               09:30 – 13:30 pokój nr 5

 

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie.

 

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej po 23 lipca.

 Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia z listy rezerwowej na kierunek sport studia stacjonarne pierwszego stopnia zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów).

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek ZARZĄDZANIE studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA

 

Kontakt: tel. 32 207 51 55

mail: j.haber@awf.katowice.pl

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

WYDZIAŁOWA SEKCJA DS. PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Składanie dokumentów:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, p. 11 i 12, (parter, budynek główny)

tel.       32 207 51 55

            32 207 52 23

24.07.2017 (wtorek)                          12.00 – 13.30

25.07.2017 (środa)                            9.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30

26.07.2017 (czwartek)                      9.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30

27.07.2017 (piątek)                           9.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikowała do przyjęcia kolejne osoby z listy rezerwowej.

UWAGA !!!

W związku z dużą liczba osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019 prosimy osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, a nie będą zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub mailowo:

tel.                   (32) 207 51 55

e-mail:             j.haber@awf.katowice.pl

 

Dodatkowo informujemy, w razie nie przyjęcia na studia stacjonarne istnieje możliwość przeniesienia na studia niestacjonarne bez wnoszenia dodatkowych opłat rekrutacyjnych.

Kandydat składa dokumenty osobiście, lub upoważnia do tego (pisemnie) wybraną przez siebie pełnoletnią osobę. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf

 

Wymagane dokumenty:

·         ankieta osobowa (wydruk z systemu IRK)

·         dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne

·         kserokopia dowodu osobistego (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

·         kserokopia dyplomu pierwszego stopnia (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

·         kserokopia suplementu pierwszego stopnia (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w określonych terminach, oraz do odbioru decyzji
o przyjęciu na studia.

Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

---

UWAGA KANDYDACI !!!

 STUDIA II STOPNIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

 

Informujemy, że uruchomiono II turę rekrutacji na w/w kierunku – studia niestacjonarne.

Terminy  logowania 20.08.2018.- 11.09.2018r.

 

Po zakończeniu logowania będą wyznaczone terminy składania dokumentów.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE

kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

kierunek TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 STUDIA II STOPNIA 

Test kompetencji odbędzie się 3 sierpnia 2018r. piątek

1 sierpnia 2018 r. –  środa, ok. godziny 12:00 ukażą się listy egzaminacyjne.

 Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia oraz listy rezerwowe ukażą się w dniu 17.08.2018 r. (piątek) po godzinie 13:00 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia listy (według terminarza dyżurów sekcji do spraw przyjmowania dokumentów). Kandydat składa dokumenty osobiście lub upoważnia inną osobę do reprezentowania w postępowaniu rekrutacyjnym, udzielając upoważnienia w formie pisemnej – druk dostępny na stronie https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, które zrezygnują z tego kierunku studiów, proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego (terminy poniżej) w celu złożenia rezygnacji. 

Terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia

 kierunek Wychowanie Fizyczne pokój nr 5 tel 32 207 5131

kierunek Turystyka i Rekreacja pokój nr 6 tel. 32 207 5262

kierunek Trener Osobisty z Dietetyką Sportową pokój nr 8 tel. 32 207 5127

 Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego, Budynek Główny
ul. Mikołowska 72a

20.08.2018 (poniedziałek)                   godz. 9.30 – 13.30

21.08.2018 (wtorek)                           godz. 9.30 – 13.30

22.08.2018  (środa)                            godz. 9.30 – 13.30

23.08.2018  (czwartek)                       godz. 9.30 – 13.30

24.08.2018  (piątek)                           godz. 9.30 – 13.30            

Wymagane dokumenty:

1.     Ankieta osobowa ze zdjęciem elektronicznym (wydruk z systemu IRK)

2.     Dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

3.     Kopia dowodu osobistego (z oryginałem do wglądu)

4. Kopia dyplomu i suplementu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (z oryginałami do wglądu)

5.      Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych

6.      Upoważnienie do złożenia dokumentów (wzór upoważnienia https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ) – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

 

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby z listy rezerwowej według kolejności rankingowej zostaną powiadomione telefonicznie o możliwości złożenia dokumentów i odebrania decyzji o przyjęciu.

Harmonogram przyjmowania dokumentów od w/w kandydatów

27.08.2017 (poniedziałek)                   godz. 9.30 – 13.30            

28.08.2017 (wtorek)                               godz. 9.30 – 13.30            

29.08.2017  (środa)                                 godz. 9.30 – 13.30            

30.08.2017  (czwartek)                         godz. 9.30 – 13.30            

31.08.2017  (piątek)                               godz. 9.30 – 13.30            

Uwaga!

Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek ZARZĄDZANIE studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Kontakt: tel. 32 207 53 24

mail: j.dabrowska@awf.katowice.pl

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE Z LISTY REZERWOWEJ NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

WYDZIAŁOWA SEKCJA DS. PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Składanie dokumentów:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, p. 12 i 13, (parter, budynek główny)

tel.       32 207 52 23

            32 207 51 04

 

17.07.2017 (wtorek)                          9.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30

18.07.2017 (środa)                            9.30 – 12.00 i 12.30 – 13.30

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikowała do przyjęcia kolejne osoby z listy rezerwowej.

 

UWAGA!!!

W związku z dużą liczba osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2018/2019, prosimy osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, a nie będą zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub mailowo:

tel.                   (32) 207 53 24

e-mail:             j.dabrowska@awf.katowice.pl

 

 

Kandydat składa dokumenty osobiście, lub upoważnia do tego (pisemnie) wybraną przez siebie pełnoletnią osobę. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf

 

Wymagane dokumenty:

·         ankieta osobowa (wydruk z systemu IRK)

·         dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne

·         kserokopia dowodu osobistego (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

·         kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu)

 

DYŻURY w miesiącu sierpniu

p. 12 budynek A, (parter, Dziekanat)

tel.       (32) 207 51 04

            (32) 207 52 23

 

07.08.2018 (wtorek)                          10:00 – 12:00

09.08.2018 (czwartek)                      10:00 – 12:00

14.08.2018 (wtorek)                          10:00 – 12:00

21.08.2018 (wtorek)                          10:00 – 12:00

23.08.2018 (czwartek)                      10:00 – 12:00

28.08.2018 (wtorek)                          10:00 – 12:00

30.08.2018 (czwartek)                      10:00 – 12:00

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia na kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 16 lipca 2018 – po  godzinie  15:00

 

Przyjmowanie dokumentów – kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Pokój nr 3 (budynek główny AWF Katowice, parter)

ul. Mikołowska 72 a

Pokój nr 3 tel. (32) 207 52 56

 Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

 

                                  17.07.2018 (wtorek)                  09:30 – 13:30 pokój nr 3

                                  18.07.18 (środa)                       09:30 – 13:30 pokój nr 4

                                  19.07.2018 (czwartek)               09:30 – 13:30 pokój nr 3

                                  20.07.2018 (piątek)                   09:30 – 13:30 pokój nr 3

                                  23.07.2018 (poniedziałek)          09:30 – 13:30 pokój nr 3

 

 Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie;

 

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej po 23 lipca.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek TURYSTYKA i REKREACJA studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia na kierunek Turystyka i Rekreacja zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 16 lipca 2018 – po  godzinie  15:00

 

Przyjmowanie dokumentów – kierunek Turystyka i Rekreacja

Pokój nr 6 (budynek główny AWF Katowice, parter)

ul. Mikołowska 72 a

Pokój nr 6 tel. (32) 207 52 24

 Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

 

                                                 17.07.2018 (wtorek)            9:30 – 13:30 pokój nr 6

                                                 18.07.18 (środa)                 9:30 – 13:30 pokój nr 6

                                                 19.07.2018 (czwartek)         9:30 – 13:30 pokój nr 6

                                                 20.07.2018 (piątek)             9:30 – 13:30 pokój nr 6

                                                 23.07.2018 (poniedziałek)    9:30 – 13:30 pokój nr 6

 

 Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie.

 

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

 

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

 

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej po 23 lipca.

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE studia stacjonarne pierwszego stopnia

| Rekrutacja Awf

KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 2018/2019

 

 Lista osób zakwalifikowanych  do  przyjęcia na kierunek wychowanie fizyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 13 lipca 2018 – po  godzinie  15:00 

 

 Przyjmowanie dokumentów – kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Pokój nr 4 Budynek A ul. Mikołowska 72A - (parter)

 Nr telefonu 32 207 51 43

  Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

Pokój nr 4

 

Wtorek 17.07.2018             godz. 9:30-13:30

Środa 18.07.2018               godz. 9:30-13:30

Czwartek 19.07.2018          godz. 9:30-13:30

Piątek 20.07.2018               godz. 9:30-13:30

Poniedziałek 23.07.2018      godz. 9:30-13:30

 

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Ø  oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

Ø  ankietę osobową, zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;

Ø   poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;

Ø  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

Ø  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy osób , które przystąpiły do egzaminów sprawnościowych);

Ø  kandydaci posiadający klasy sportowe, stosowne zaświadczenie.

 

Kandydaci z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w dniu złożenia dokumentów natychmiast po ich pozytywnym zweryfikowaniu otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku składania dokumentów przez „OSOBY TRZECIE” w imieniu kandydata, wymagane jest upoważnienie do złożenia dokumentów (druk do pobrania https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u931/upowaznienie_2018.pdf ).

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na kontakt od komisji rekrutacyjnej po 23 lipca.

Egzaminy sprawnościowe - terminy

| Rekrutacja Awf

Uprzejmie informujemy, iż egzaminy sprawnościowe na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia odbędą się w dniach 10 – 12 lipca 2018 r. według poniższego harmonogramu:

WYCHOWANIE FIZYCZNE 10.07.2018 r. (wtorek)

Plan dnia:

I tura: (nazwiska rozpoczynające się na literę od A do M)

7.00 Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

8.00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

14.00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

14.00 Lekka Atletyka, Stadion ul. Kościuszki 84

II tura: (nazwiska rozpoczynające się na literę od N do Ż)

9.30 Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10.00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

12.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

16.00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

16.00 Lekka Atletyka, Stadion ul. Kościuszki 84

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM
11.07.2018 r. (środa)

Plan dnia:

I tura (nazwiska rozpoczynające się na literę od A do Ł)

8.00-8.45 Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

9.00 Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

14.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

II tura (nazwiska rozpoczynające się na literę od M do Ż)

11.30-12.15 Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

12.30 Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

15.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 12.07.2018 r. (czwartek)

Plan dnia:

7.00 Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

8.00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10.00 Pływanie, Nowa Hala ul. Mikołowska 72a

14.00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

14.00 Lekka Atletyka, Stadion ul. Kościuszki 84

 

SPORT 12.07.2018 r. (czwartek)

Plan dnia:

9.30 Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10.00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

12.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

16.00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

16.00 Lekka Atletyka, Stadion ul. Kościuszki 84

 

TURYSTYKA I REKREACJA 12.07.2018 r. (czwartek)

Plan dnia:

I tura (Turystyka i rekreacja specjalność pilot wycieczek studia stacjonarne pierwszego stopnia)

8.00-8.45 Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

9.00 Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

14.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

II tura (Turystyka i rekreacja specjalność rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną studia stacjonarne pierwszego stopnia)

11.30-12.15 Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

12.30 Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

15.00 Pływanie, Pływalnia-Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą obowiązkowo:

·         Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

·         Zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie lekarskie powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na danym kierunku i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych)

·         Dowód osobisty (lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem)

·         Odliczoną kwotę 20 zł – kaucja zwrotna za numer startowy

·         Strój sportowy do Gimnastyki, Lekkiej Atletyki, Gier Zespołowych oraz Pływania (czepki obowiązkowe!!!)

 

Osoby nie posiadające kompletu w/w dokumentów nie zostaną dopuszczone do egzaminu sprawnościowego!!!

Kandydaci posiadający klasy sportowe uprawniające do przyznania punktów dodatkowych zobligowani są do dostarczenia ich do Punktu Rekrutacyjnego znajdującego się w Nowej Hali AWF, na pierwszym piętrze, pokój nr 213, do dnia zakończenia rekrutacji tj. 6 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat klas sportowych znajdują się w informatorze dla kandydatów.

Najczęściej zadawane pytania

| Katarzyna Sadowska

1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

W związku z licznymi pytaniami odnośnie rejestracji na studia drugiego stopnia i problemami z zapisaniem się na wybrany kierunek bez oceny z dyplomu, informujemy, iż po uzupełnieniu zakładki "wykształcenie" należy w "edycji wyników egzaminów" zaznaczyć kratkę "Czy zdawany" i po jej zapisaniu będzie możłiwość wyboru i zapisu z oferty preferowanego kierunku.

2. Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia

Prosimy zwrócić uwagę na poprawny wybór dokumentu z zakładki "wykształcenie". Należy wybrać dyplom licencjata fizjoterapii a w przypadku błędnie wybranego dokumentu należy go usunąć i ponownie dodać prawidłowy dokument (dyplom licencjata fizjoterapii).

3. Opłata rekrutacyjna

Kandydat otrzymuje indywidualny numer konta, który jest aktywny tylko w okresie rekrutacji. Informacja o numerze konta bankowego i wysokości wpłaty za każdy wybrany kierunek znajduje się na indywidualnym koncie kandydata w zakładce „moje konto” -> „płatności”. Opłata po zaksięgowaniu pojawia się na koncie kandydata po upływie minimum 3 dni roboczych.

4. Klasy sportowe (dotyczy kierunków aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, sport, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne)

Kandydaci posiadający klasy sportowe uprawniające do przyznania punktów dodatkowych zobligowani są do dostarczenia ich do Punktu Rekrutacyjnego znajdującego się w Nowej Hali AWF, na pierwszym piętrze, pokój nr 213, do dnia zakończenia rekrutacji tj. 6 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat klas sportowych znajdują się w informatorze dla kandydatów.