• log in
 • create an account

Registration 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

tel.  32 207 52 49

       32 207 52 23

       32 207 52 70

Informujemy, że Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do terminowego wprowadzenia skanów wymaganych dokumentów na indywidualne konta w systemie IRK.

Termin wprowadzenia dokumentów to 27.09.2022 do godz. 24:00.

Wymagane dokumenty:

- skan świadectwa dojrzałości;

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

W dniu 15 września 2022 r. po godzinie 15:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK: 

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem.

- skan świadectwa dojrzałości

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego. 

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 22 września 2022 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

a.piotrowska@awf.katowice.pl 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania w sprawie wgrywania dokumentów (skan ankiety i świadectwa dojrzałości) lub zaświadczeń lekarskich, to bardzo proszę kontaktować się z Panią Anną Piotrowską a.piotrowska@awf.katowice.pl  nr tel. 32 207 52 56 lub 32 207 51 21 (punkt rekrutacyjny)

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

W dniu 15 września 2022 r., po godzinie 15:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek sport.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem

- skan świadectwa dojrzałości.

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych tj. 450 (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego. 

Osoby, które zostały warunkowo dopuszczone do egzaminu posiadając niewłaściwe zaświadczenie lekarskie, zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 22 września 2022 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres b.zakowicz@awf.katowice.pl

Jeśli macie Państwo jakieś pytania w sprawie wgrywania dokumentów (skan ankiety i świadectwa dojrzałości) lub zaświadczeń lekarskich to bardzo proszę kontaktować się z Panią Barbarą Zakowicz b.zakowicz@awf.katowice.pl nr tel. 32 2075143

II TURA REKRUTACJI KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

ORAZ WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

kierunek Turystyka i Rekreacja pierwszy stopień

2022/2023

W dniu 14 września 2022 r., po godzinie 12.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w 2 turze do przyjęcia na stacjonarne studia na kierunek Turystyka i Rekrutacja pierwszego stopnia.

 Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

 - skan świadectwa dojrzałości,

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe - wygenerowanej z systemu,

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy),

Szczegółowa informacja o dokumentach w informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023 na stronach 8-9.

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 22 września do godziny 12.00

 UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA TEST KOMPETENCJI KIERUNEK TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

| Rekrutacja Awf

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia testu kompetencyjnego na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz trener osobisty z dietetyką sportową (II tura) informuje, że test kompetencji odbędzie się w środę 14 września 2022, w systemie zdalnym, według poniższego harmonogramu:

 

kierunek TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ -  9:00

 

Powyższa godzina oznacza POCZĄTEK WYKONYWANIA TESTU.

 

Proszę o zapewnienie sobie stabilnego łącza internetowego na czas egzaminu.

 

We wtorek 13.09.2022 do godziny 12:00 powinni Państwo dostać e-maila z pozostałymi wytycznymi i linkiem do egzaminu. W razie braku takowego proszę przeszukać spam, a w razie dalszego problemu ze zlokalizowaniem e-maila o natychmiastowy kontakt:

 

A.Mynarski@awf.katowice.pl

 

Informacje będą rozsyłane na adresy elektroniczne podane w IRK.

Do egzaminu będą mogły przystąpić wszystkie zarejestrowane osoby, jednakże nastąpi weryfikacja osób, które uiściły w wyznaczonym terminie opłaty rekrutacyjne.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowa Sekcja ds. przyjmowania dokumentów

kierunek Wychowanie Fizyczne studia magisterskie II stopnia informuje:

 wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK w II turze rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne w związku z niewypełnieniem limitu miejsc zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 20 września 2022 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

 - skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) 

- skan zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne

- skan zaświadczenia o ukończeniu studiów (dotyczy absolwentów, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów).

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia. 

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI NA WYDZIALE

ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA 2022/2023 KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel: 32 207 51 55 

      32 207 52 70

W dniu 14 września 2022r., po godzinie 14:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2022r. (g. 23:59) następujące dokumenty:

1. skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK),

2.  skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

3.  skan zaświadczenia lekarskiego.

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowa Sekcja ds. przyjmowania dokumentów

kierunek Turystyka i rekreacja studia magisterskie II stopnia informuje:

 wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK w II turze rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja w związku z niewypełnieniem limitu miejsc zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 20 września 2022 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

 - skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) 

- skan zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia. 

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WF i SPORT

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek: wychowanie fizyczne i sport

Informujemy, iż egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 13. 09. 2022 r. (wtorek). 

Plan dnia:  

13. 09. 2022 r. (wtorek).

9:30 Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

11:30 Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

14:00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

14:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

UWAGA 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich - są obowiązkowe (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!) 

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł). 

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych. 

Prosimy również o zabranie:

-  dowodu tożsamości, 

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, 

- oryginału badań lekarskich,

- strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny (czepek na pływalnie).

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek: 

aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 13.09.2022 r. (wtorek), odbędzię się jedna tura!!!

Plan dnia:  13.09.2022 r. (wtorek)

7:00 Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a   

8:00 Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

10:30 Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

UWAGA  niezbędne jest  zabranie:

- dowodu tożsamości, 

- oryginału badań lekarskich,

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                     

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł). Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych. 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 150 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną PŁYWANIE dla kandydatów na studia kierunek Turystyka i Rekreacja 1 stopień odbędzie się dnia 13 września 2022 r. (wtorek):

Godzina 7.00:  Kodowanie, Nowa Hala ul. Mikołowska 72 (szatnia obok recepcji).

Godzina 8.00: Pływanie, Nowa Hala ul. Mikołowska 72

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do:

-pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł), Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

- okazania dowodu tożsamości,

- okazania potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- przedstawienia badań lekarskich (zgodnych z wymogami umieszczonymi w Informatorze),

- założenia  strojów odpowiednich do pływania: kostium i czepek kąpielowy.              

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK ok. 3 dni robocze po zakończeniu rekrutacji.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

II TURA REKRUTACJI

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 04

      32 207 52 23 

W dniu 14 września 2022r., po godzinie 14:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022r. (g. 23:59) następujące dokumenty:

1.      skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK),

2.      skan świadectwa dojrzałości,

3.      skan zaświadczenia lekarskiego,

4.      skan zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na podjęcie studiów (dot. kandydatów niepełnoletnich).

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

tel.  32 207 52 49

       32 207 52 23

       32 207 52 70

Zaświadczenie lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego należy w systemie IRK załączyć plik – skan  zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych do dnia 12.09.2022r. (poniedziałek) do godziny 24.00. Zaświadczenie lekarskie, jest warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, którym jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód  oraz z pływania.

EGZAMIN WSTĘPNY – termin oraz miejsce

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną odbędzie się 19 września (poniedziałek) 2022r. obejmuje sprawdziany praktyczne** z pokonania toru przeszkód oraz z pływania:

godz. 900 – rejestracja i kodowanie kandydatów  - tor przeszkód – AWF Katowice ul. Mikołowska 72a budynek – stara hala Mikołowska

godz.1200 - rejestracja i kodowanie kandydatów – pływanie – AWF Katowice ul. Mikołowska 72a hala wielofunkcyjna
z pływalnią

** Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianów praktycznych znajdują się w Informatorze dla kandydatów na stronie internetowej IRK.

W dniu egzaminu sprawnościowego 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 ul. Mikołowska 72 A (Stara Hala) kandydat na studia zobowiązany jest do posiadania przy sobie:

 • dowodu osobistego,
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego,
 • potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej,
 • odliczonej gotówki w kwocie 20 zł – zwrotna kaucja za numer startowy,
 • stroju sportowego, zmiennego obuwia,
 • stroju pływackiego i czepka.

Ogłoszenie wyników

W dniu 21 września 2022r., po godzinie 10:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 21.09.2022r.

II TURA REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA - WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI 

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na niżej wymienione kierunki studiów zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja (zgodnie z terminarzem podanym w informatorze dla kandydatów):

1.Kierunek Wychowanie fizyczne, studia II stopnia (od 1 września  2022 od godz. 12:00 do 11 września 2022 do godz. 24:00)

2.Kierunek Turystyka i rekreacja, studia II stopnia (od 1 września  2022 od godz. 12:00 do 11 września 2022 do godz. 24:00)

3.Kierunek Trener osobisty z dietetyką sportową, studia II stopnia (od 1 września  2022 od godz. 12:00 do 11 września 2022 do godz. 24:00)

Informujemy, że testy kompetencji odbędą się dnia 14.09.2022 r. (dokładna godzina egzaminu będzie podana w późniejszym terminie).

II TURA REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA - WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNKI:
WYCHOWANIE FIZYCZNE, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM ORAZ  SPORT

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na niżej wymienione kierunki studiów zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja
(zgodnie z terminarzem podanym w informatorze dla kandydatów):

1.Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia I stopnia ( od 1 września  2022 od godz. 12:00 do 11 września 2022 do godz. 24:00)

2.Kierunek Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym, studia I stopnia ( od 1 września  2022 od godz. 12:00 do 11 września 2022 do godz. 24:00)

3.Kierunek Sport, studia I stopnia ( od 1 września  2022 od godz. 12:00 do 11 września 2022 do godz. 24:00)

W tym czasie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) ponownie będzie aktywna.

Informujemy, że egzaminy sprawdzające sprawność fizyczną odbędą się dnia 13.09.2022 r. (dokładna godzina egzaminu będzie podana w późniejszym terminie).

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK
TURYSTYKA I REKREACJA

Informujemy, że II tura rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja,
studia I stopnia, zostanie uruchomiona od 1 września 2022r. od godz.
12:00 do 11 września 2022r. do godz. 24:00.

W tym czasie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) ponownie będzie
aktywna.

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną
z PŁYWANIA dla kierunku Turystyka i Rekreacja I stopnia odbędzie się
dnia 13.09.2022 r. (dokładna godzina egzaminu będzie podana
późniejszym terminie).

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA  MAGISTERSKIE II STOPNIA
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Informujemy, że II tura rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja,
studia 2 stopnia, zostanie uruchomiona od 1 września 2022r. od godz.
12:00 do 11 września 2022r. do godz. 24:00.

W tym czasie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) ponownie będzie
aktywna.

Informujemy, że test kompetencji dla kierunku Turystyka i Rekreacja II
stopień odbędzie się w trybie zdalnym dnia 14.09.2022 r. W przypadku
niewypełnienia limitu przyjęć kandydaci zostaną przyjęci na
podstawie złożonych dokumentów bez konieczności przystąpienia do
testu kompetencji. 

II TURA REKRUTACJI - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

| Rekrutacja Awf

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na niżej wymienione kierunki studiów zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja
(zgodnie z terminarzem podanym w informatorze dla kandydatów):

1.Kierunek Zarządzanie, studia I stopnia ( od 1 sierpnia 2022 od godz. 12:00 do 12 września 2022 do godz. 24:00)

2.Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia ( od 1 sierpnia 2022 od godz. 12:00 do 12 września 2022 do godz. 24:00)

3.Kierunek Zarządzanie, studia II stopnia ( od 15 sierpnia 2022 od godz. 12:00 do 12 września 2022 do godz. 24:00)

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

                                                                          tel. 32 207 52 49

32 207 52 23

32 207 52 70

Informujemy, że II tura rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne zostanie uruchomiona od 1 sierpnia 2022r. od godz. 12:00 do 12 września 2022r. do godz. 24:00.

Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:

 • prawidłowo dokonana rejestracja  w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Kandydat odpowiada a informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, orzeczony przez lekarza specjalistę  medycyny pracy lub lekarza uprawnionego  do przeprowadzenia badań profilaktycznych, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, wydanym stosowanie do przepisów  rozporządzenia Ministra Zdrowia  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651 ze zm.);
 • sprawdzian sprawności fizycznej
 • wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia 

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego należy w systemie IRK załączyć plik – skan  zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych do dnia 12.09.20022r. (poniedziałek) do godziny 24.00 Zaświadczenie lekarskie, jest warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, którym jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód  oraz z pływania.

W dniu egzaminu sprawnościowego 19 września 2022 r. (poniedziałek) kandydat na studia zobowiązany jest do posiadania przy sobie:

 • dowodu osobistego,
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego,
 • potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej,
 • odliczonej gotówki w kwocie 20 zł – zwrotna kaucja za numer startowy,
 • stroju sportowego, zmiennego obuwia,
 • stroju pływackiego i czepka.

Przypomina się również, że punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania.

Zaświadczenie, potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnym druku i podpisanego przez władze właściwego związku sportowego; w przypadku klasy sportowej mistrzowskiej lub I klasy sportowej oraz reprezentantów Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2020-2022 wymagane jest potwierdzenie wydane przez polski związek sportowy danej dyscypliny; w przypadku II klasy sportowej wymagane jest potwierdzenie wydane przez okręgowy związek sportowy.

Zaświadczenie musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

| Rekrutacja Awf

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowa Sekcja ds przyjmowania dokumentów

kierunek Trener osobisty z dietetyką sportową 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2022r. (g. 23:59) Następujące dokumenty:

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) 

- skan zaświadczenia lekarskiego

- skan zaświadczenia o ukończeniu studiów (dotyczy absolwentów, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów)

Uwaga

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

KANDYDACI NA STUDIA - FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW – FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 2022/2023

Dnia 20 lipca 2022 r., po godzinie 15.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek Fizjoterapia 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia z listy rezerwowej, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy).

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 27 lipca 2022 r.   do godz. 12:00.

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej. 

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji na adres a.pinkowska@awf.katowice.pl.

W przypadku zwalniających się miejsc kolejna lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 27 lipca 2022 r. – po  godzinie  15.00.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA 2022/2023
KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 55

      32 207 52 70

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2022r. (g. 23:59)

następujące dokumenty:

1. skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK),

2.  skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

3. skan zaświadczenia lekarskiego.

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

Informujemy, że Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do terminowego wprowadzenia skanów wymaganych dokumentów na indywidualne konta w systemie IRK.

Termin wprowadzenia dokumentów to 25.07.2022 do godz. 24:00.

Wymagane dokumenty:

- skan świadectwa dojrzałości;

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

kierunek Wychowanie Fizyczne studia drugiego stopnia informuje: 

Wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK na studia drugiego stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne w związku
z niewypełnieniem limitu miejsc zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest wprowadzenie wymaganych dokumentów w terminie 
do 22 lipca 2022 roku do godz. 15.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe;

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu
(nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) ;

- skan zaświadczenia lekarskiego;

- skan zaświadczenia o ukończeniu studiów (dotyczy absolwentów, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów).

Uwaga 

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie
wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowa Sekcja ds przyjmowania dokumentów

kierunek Turystyka i rekreacja studia magisterskie drugiego stopnia informuje: 

Wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK na studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja w związku z niewypełnieniem limitu miejsc zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest wprowadzenie wymaganych dokumentów w terminie do 22 lipca 2022 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) 

- skan zaświadczenia lekarskiego

- skan zaświadczenia o ukończeniu studiów (dotyczy absolwentów, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów)

Uwaga

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

| Rekrutacja Awf

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia testu kompetencyjnego na studia drugiego stopnia

kierunek trener osobisty z dietetyką sportową

informuje, że test kompetencji odbędzie się we wtorek 19 lipca 2022, w systemie zdalnym, według poniższego harmonogramu:

 

Kierunek TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ -  9:00 

powyższa godzina oznacza POCZĄTEK WYKONYWANIA TESTU. 

Proszę o zapewnienie sobie stabilnego łącza internetowego na czas egzaminu.

W poniedziałek 18.07.2022 do godziny 12:00 powinni Państwo otrzymać e-maila z pozostałymi wytycznymi i linkiem do egzaminu.

W razie braku takowego proszę przeszukać spam, a w razie dalszego problemu ze zlokalizowaniem e-maila proszę o natychmiastowy kontakt:

na adres: a.mynarski@awf.katowice.pl

Informacje będą rozsyłane na adresy elektroniczne podane w IRK.

Do egzaminu będą mogły przystąpić tylko te osoby, które uiściły w wyznaczonym terminie opłaty rekrutacyjne.

W związku z zaistniałą sytuacją uprasza się o regularne przeglądanie systemu IRK i poczty elektronicznej w celu sprawdzania nowych informacji.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA 2022/2023

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 55

      32 207 52 70

 W dniu 21 lipca 2022r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 21.07.2022r.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

UWAGA

Kandydaci, którzy otrzymali na swój profil informację, że otrzymali 150  dodatkowych punktów rekrutacyjnych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.
Koordynator rekrutacji dla bw 

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

W dniu 14 lipca 2022 r., po godzinie 15:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek sport.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem

- skan świadectwa dojrzałości.

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych tj. 450 (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego. 

Osoby, które występowały z prośbą o przepisanie punktów z egzaminów sprawdzających sprawność fizyczną z kierunku wychowanie fizyczne na sport lub zostały warunkowo dopuszczone do egzaminu posiadając niewłaściwe zaświadczenie, zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 21 lipca 2022 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

b.zakowicz@awf.katowice.pl, d.czapiewska@awf.katowice.pl nr tel. 32 2075143

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 04

      32 207 52 23

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022r. (g. 23:59) następujące dokumenty:

1.      skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK),

2.      skan świadectwa dojrzałości,

3.      skan zaświadczenia lekarskiego,

4.   skan zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na podjęcie studiów (dot. kandydatów niepełnoletnich).

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

W dniu 13 lipca 2022 r. po godzinie 12:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK: 

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem.

- skan świadectwa dojrzałości

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego. 

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 20 lipca 2022 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

a.piotrowska@awf.katowice.pl 

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

Informuję, że dyżur koordynatora naboru na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne odbędzie się 14.07.2022r. w godzinach 9.00-11.00.

Miejsce dyżuru - Katowice, ul. Mikołowska 72A, pokój 13A.

 

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

 

W dniu 14 lipca 2022 r., po godzinie 15:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek wychowanie fizyczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem,

- skan świadectwa dojrzałości.

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego. 

Osoby, które występowały z prośbą o przepisanie punktów z egzaminów sprawdzających sprawność fizyczną z kierunku sport na wychowanie fizyczne, zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 21 lipca 2022 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

p.dziedzic@awf.katowice.pl, d.czapiewska@awf.katowice.pl lub k.wilusz@awf.katowice.pl

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW 

kierunek Turystyka i Rekreacja pierwszy stopień 

2022/2023

W dniu 13 lipca 2022 r., po godzinie 12.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia na kierunek Turystyka i Rekrutacja pierwszego stopnia.

 Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

- skan świadectwa dojrzałości;

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe;

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy).

Szczegółowa informacja o dokumentach w informatorze dla kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023 na stronach 8-9.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 20 lipca do godziny 12.00

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 

KANDYDACI NA STUDIA - FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 2022/2023

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW – FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 2022/2023

W dniu 13 lipca 2022 r., po godzinie 14.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek Fizjoterapia 

 Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

 - skan świadectwa dojrzałości,

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan dowodu opłaty rekrutacyjnej,

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy).

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 20 lipca 2022 r.   do godz. 12:00.

 UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej, podpisanej rezygnacji na adres a.pinkowska@awf.katowice.pl lub j.kowal@awf.katowice.pl.

Osoby niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W przypadku zwalniających się miejsc z listy zakwalifikowanych, lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 20 lipca 2022 r. – po  godzinie  15.00

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek: sport

Informujemy, iż egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się w dniu 11.07.2022 r. (poniedziałek).

Egzamin sprawnościowy dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynają się na literę „A” do „K” odbędzie się w I turze, natomiast dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynaj się na literę „L” do „Ż” odbędzie się w II turze.

Plan dnia:  11.07.2022 r. (poniedziałek)

I tura (nazwiska od „A” do „K”):

7:00       Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

8:00       Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

9:30       Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

13:00     Gimnastyka, ul. Raciborska 1

13:00     Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

II tura (nazwiska od „L” do „Ż”):

9:30       Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00     Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

11:30     Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

15:00     Gimnastyka, ul. Raciborska 1

15:00     Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

15:00     Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

UWAGA!!!

Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość w systemie IRK o zwolnieniu z egzaminu nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich - są obowiązkowe (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20 zł).

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

Na egzamin obowiązkowo należy zabrać:

·         dowód tożsamości

·         potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

·         oryginał badań lekarskich

stroje sportowe odpowiednie do każdej dyscypliny.     

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek: wychowanie fizyczne

Informujemy, iż egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 08. 07. 2022 r. (piatek).

Egzamin sprawnościowy dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynają się na literę „A” do „K” odbędzie się w I turze, natomiast dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynaj się na literę „L” do „Ż” odbędzie się w II turze.

 

Plan dnia:  08.07. 2022 r. (piątek)

I tura:

7:00   Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

8:00   Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

9:30   Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

13:00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

13:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

II tura:

9:30   Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

11:30 Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

15:00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

15:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

15:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

UWAGA

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich - są obowiązkowe (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł).

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

Prosimy również o zabranie:

 - dowodu tożsamości,

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- oryginału badań lekarskich,

 - strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                    

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek:
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 06.07.2022 r. (środa), odbędą się dwie tury!!!

Plan dnia:  06.07.2022 r. (środa)

I tura kandydaci, których nazwiska zaczynają się na literę A do K.

7:00       Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a  

8:00       Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00     Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

 

II tura kandydaci, których nazwiska zaczynają się na literę L do Ż.

11:00     Kodowanie, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a  

12:00     Tor sprawnościowy, Stara Hala, ul. Mikołowska 72a

14:00     Pływanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

 

 

UWAGA  niezbędne jest  zabranie:

- dowodu tożsamości,

- oryginału badań lekarskich

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej

- strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                    

 

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł). Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 150 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

 

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 04

      32 207 52 23

 W dniu 13 lipca 2022r., po godzinie 13:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

 Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 13.07.2022r.

PUNKT REKRUTACYJNY

| Rekrutacja Awf

Informujemy, iż w dniu 1.07.2022 r. (piątek) punkt rekrutacyjny jest czynny do godz. 13.00.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

tel.  32 207 52 49

       32 207 52 23

       32 207 52 70

Zgodnie z uchwałą Senatu AWF AR001-002-VI/2022 informujemy, że Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne będzie aktywna do dnia 10 lipca 2022 r. do godz. 24.00. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2022 r. od 12. 00 do 12 września 2022 r. do godz. 24.00.

Przypomina się również, że punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania.

Zaświadczenie, potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnym druku i podpisanego przez władze właściwego związku sportowego; w przypadku klasy sportowej mistrzowskiej lub I klasy sportowej oraz reprezentantów Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2020-2022 wymagane jest potwierdzenie wydane przez polski związek sportowy danej dyscypliny; w przypadku II klasy sportowej wymagane jest potwierdzenie wydane przez okręgowy związek sportowy.

Zaświadczenie musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!) 

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną PŁYWANIE odbędzie się dnia 7.07.2022 r. (czwartek):

Godzina 7.00:  Kodowanie, Nowa Hala ul. Mikołowska 72

Godzina 8.00: Pływanie, Nowa Hala ul. Mikołowska 72

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: 

-pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł), Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

- zabrania dowodu tożsamości,

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- przedstawienia badań lekarskich,

- założenia  strojów odpowiednich do pływania: kostium i czepek kąpielowy.     

               

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w systemie IRK ok. 3 dni robocze po zakończeniu rekrutacji.

Uwaga: Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności pod warunkiem wprowadzenia do IRK w terminie do dnia zakończenia rejestracji skanów odpowiednich dokumentów.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

tel.  32 207 52 49

       32 207 52 23

       32 207 52 70

Zaświadczenie lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego należy w systemie IRK załączyć plik – skan  zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych do dnia 14.07.2022r. (czwartek) do godziny 9.00. Zaświadczenie lekarskie, jest warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, którym jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód  oraz z pływania.

 EGZAMIN WSTĘPNY – termin oraz miejsce

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną odbędzie się 15 lipca (piątek) 2022r.  obejmuje sprawdziany praktyczne** z pokonania toru przeszkód oraz z pływania:

 godz. 900 – rejestracja i kodowanie kandydatów  - tor przeszkód – AWF Katowice ul. Mikołowska 72a budynek – stara hala Mikołowska

 

godz.1230 - rejestracja i kodowanie kandydatów – pływanie – AWF Katowice ul. Mikołowska 72a hala wielofunkcyjna z pływalnią

** Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianów praktycznych znajdują się w Informatorze dla kandydatów na stronie internetowej IRK.

 

W dniu egzaminu sprawnościowego 15 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 ul. Mikołowska 72 A (Stara Hala) kandydat na studia zobowiązany jest do posiadania przy sobie:

 • dowodu osobistego,
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego,
 • potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej,
 • odliczonej gotówki w kwocie 20 zł – zwrotna kaucja za numer startowy,
 • stroju sportowego, zmiennego obuwia,
 • stroju pływackiego i czepka.

 

Ogłoszenie wyników

W dniu 19 lipca 2022r., po godzinie 10:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

 

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności
w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 19.07.2022r.

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!) 

Ostateczny termin wgrania dokumentów o przyznanie punktów dodatkowych upływa w poniedziałek 04.07.2022 do godz. 23:59.

Punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

Klasy dostarczone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę!!!

Przyznane punkty dodatkowe będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w dniu 05.07.2022 po godz. 15.00.

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 06.07.2022 r. (środa).

 

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do:

- pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł), prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych,

- zabranie dowodu tożsamości,

- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- przedstawienie badań lekarskich,

- zabranie strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                     

UWAGA 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 150 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

 

W dniu 05.07.2021 r. po godz. 15:00 dodatkowym mailem zostaną Państwo poinformowani o godzinie egzaminów wstępnych. 

 

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Ostateczny termin wgrania dokumentów o przyznanie punktów dodatkowych upływa w poniedziałek 04.07.2022 do godz. 23:59.

Punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej powinno być wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

Klasy dostarczone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę!!!

Przyznane punkty dodatkowe będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w dniu 06.07.2022 po godz. 15.00.

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się w dniu 11.07.2022 r. (poniedziałek).

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do:

- pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł), prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych,

- zabrania dowodu tożsamości,

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- przedstawienia badań lekarskich,

- zabrania strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                     

 UWAGA!!!

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

 

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!) 

Ostateczny termin wgrania dokumentów o przyznanie punktów dodatkowych upływa w poniedziałek 04.07.2022 do godz. 23:59.

Punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

Klasy dostarczone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę!!!

Przyznane punkty dodatkowe będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w dniu 06.07.2021 po godz. 15.00.

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 8.07.2021 r. (piątek), lub 12.07.2022 r. (wtorek)w przypadku dużej ilości kandydatów.

 

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: 

-pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł), Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

- zabrania dowodu tożsamości,

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- przedstawienia badań lekarskich,

- założenia  strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                     

 

UWAGA 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

 

PRZYGOTOWANIE DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH W AWF KATOWICE

| Rekrutacja Awf

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zapraszamy na zajęcia przygotowujące do testów  sprawnościowych w naszej uczelni!

W programie przewidziane są zajęcia z gimnastyki, lekkoatletyki, gier zespołowych, pływania oraz toru przeszkód.

Harmonogram oraz zapisy -> https://bit.ly/3O8l6cd