• log in
 • create an account

Registration 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

 WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024

tel.  32 207 52 49

       32 207 51 04 

Informujemy, że Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do terminowego wprowadzenia skanów wymaganych dokumentów na indywidualne konta w systemie IRK. Termin wprowadzenia dokumentów to 22.09.2023 do godz. 23.59

Wymagane dokumenty:

- skan świadectwa dojrzałości

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata

Uwaga!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

 

Kandydaci na studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne i sport

W dniu 18 września 2023 r., po godzinie 16:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpiło ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek wychowanie fizyczne i sport.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem

- skan świadectwa dojrzałości.

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 25 września 2023 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

p.dziedzic@awf.katowice.pl, d.czapiewska@awf.katowice.pl

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodzą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA 2023/2024 - KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 55 32 207 52 70

W dniu 15 września 2023r., po godzinie 14:00 nastąpiło ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2023 . (g. 23:59) następujące dokumenty:

1. skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK),

2.  skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

3.  skan zaświadczenia lekarskiego.

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 04

      32 207 52 49

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2023r. (g. 23:59) następujące dokumenty:

1. skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK);

2. skan świadectwa dojrzałości;

3. skan zaświadczenia lekarskiego;

4. skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672) – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi).

Uwaga!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

tel.  32 207 52 49

       32 207 51 04

 

EGZAMIN WSTĘPNY – termin oraz miejsce

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną odbędzie się 14 września (czwartek) 2023 r. i obejmuje sprawdziany praktyczne** z pokonania toru przeszkód oraz z pływania:

godz. 13:00 - rejestracja i kodowanie kandydatów - tor przeszkód - AWF Katowice ul. Mikołowska 72a hala wielofunkcyjna z pływalnią

godz. 16:00 - rejestracja i kodowanie kandydatów - pływanie - Basen Brynów ul. Kościuszki 104

 

** Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianów praktycznych znajdują się w Informatorze dla kandydatów na stronie internetowej IRK.

 

W dniu egzaminu sprawnościowego 14 września 2023 r. (czwartek) kandydat na studia zobowiązany jest do posiadania przy sobie:

- dowodu osobistego;

- oryginału zaświadczenia lekarskiego;

- potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej;

- odliczonej gotówki w kwocie 20 zł – zwrotna kaucja za numer startowy;

- stroju sportowego, zmiennego obuwia;

- stroju pływackiego i czepka. 

Ogłoszenie wyników

W dniu 15 września 2023r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności, w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 15.09.2023 r.

Kandydaci niepełnoletni po dokonaniu wyboru kierunku zobowiązani są do pobrania oświadczenia które dostępne będzie w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki". Wypełnione, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz poświadczone notarialnie oświadczenie, należy wgrać na indywidualne konto w systemie IRK.

Zwolnienie z egzaminu

Kandydaci posiadający wysokie kwalifikacje sportowe, tj. posiadanie minimum III klasy sportowej lub udział w grach zespołowych na poziomie rozgrywek centralnych, mogą zostać zwolnieni z egzaminu sprawnościowego oraz otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów, pod warunkiem wprowadzenia do IRK w terminie do dnia zakończenia rejestracji ( 11 września 2023 godz. 23:59) skanów odpowiednich dokumentów.

II TURA REKRUTACJI - INFORMACJA DLA KANDYDATÓW I STOPNIA KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek:

wychowanie fizyczne i sport

Informujemy, iż egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 14. 09. 2023 r. (czwartek). 

Plan dnia:  

14. 09. 2023 r. (czwartek)

9:30 Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

12:00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

12:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

14:30 Pływanie, Basen Brynów, ul. Kościuszki 104

UWAGA 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich - są obowiązkowe do okazania przed egzaminem (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!) 

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł). 

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych. 

Prosimy również o zabranie:

-  dowodu tożsamości, 

- potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, 

- oryginału badań lekarskich,

i strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny (czepek na pływalnie).

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

II tura rekrutacji - Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

tel: 32 207 52 62

W związku z niewypełnieniem limitu przyjęć wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK w drugiej turze rekrutacji, zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 18 września 2023 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

 - skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

 - skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii,

 - skan zaświadczenia o ukończeniu studiów (dotyczy absolwentów, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów, również tegorocznych absolwentów AWF Katowice),

 - skan zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące, oryginał zaświadczenia należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu października),

- kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej .       

 UWAGA!!!

 Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów:

32 207 51 21, 32 207 53 57 lub do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego 32 207 52 62

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 04

      32 207 52 49

W dniu 14 września 2023r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych 

do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 14 września 2023r.

Przypomina się o konieczności:

1. wykonania badań lekarskich. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobligowane do zamieszczenia w systemie IRK zaświadczenia lekarskiego, które powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.;

2. zamieszczenia w systemie IRK skanu certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672) – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi);

3. zamieszczenia w systemie IRK skanu zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodzica/rodziców lub przedstawiciela ustawowego/przedstawicieli ustawowych na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na podjęcie studiów – dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia magisterskie II stopnia kierunek

Trener osobisty z dietetyką spotową

w związku z niewypełnieniem limitu miejsc wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK w drugiej turze rekrutacji zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji. 

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 20 września 2023 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii),

- skan zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

- kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej .       

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57 lub do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego, e-mail:  d.czapiewska@awf.katowice.pl lub e.wilusz@awf.katowice.pl

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia magisterskie II stopnia

kierunek Turystyka i Rekreacja

w związku z niewypełnieniem limitu miejsc wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK w drugiej turze rekrutacji zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji. 

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 20 września 2023 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

 - skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii),

- skan zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

- kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej.         

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57 lub do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego. Pani Joanny Siedlak tel. 32 207 5262, e-mail:  j.siedlak@awf.katowice.pl lub osobiście p. 6A

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 13 września 2023 r. po godzinie 12:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK: 

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem,

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan zaświadczenia lekarskiego,

- kolorowe zdjęcie,

- jeżeli osoba jest niepełnoletnia, skan potwierdzenia notarialnego o zgodzie rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 20 września 2023 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:a.piotrowska@awf.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 207 52 56

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

W dniu 13 września 2023 r. po godzinie 12:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja w zakresie II tury rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem,

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan zaświadczenia lekarskiego,

- kolorowe zdjęcie.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodzą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 20 września 2023 r. 

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres: j.siedlak@awf.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 207 54 32

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia I stopnia kierunek 

wychowanie fizyczne i sport

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!) 

Badania należy zabrać ze sobą na testy sprawdzające sprawność fizyczną.

Ostateczny termin składania dokumentów o przyznanie punktów dodatkowych upływa w poniedziałek 11.09.2023 do godz. 23:59. Punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła). Klasy dostarczone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę!!!

Przyznane punkty dodatkowe będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w dniu 12.09.2023 po godz. 15.00.

UWAGA 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 14.09.2023 r. (czwartek).

PUNKT REKRUTACYJNY

| Rekrutacja Awf

Szanowni Kandydaci,

w związku z awarią pomieszczenia na nowej hali (pokój nr 213), punkt rekrutacyjny do odwołania, zostaje przeniesiony do pokoju nr 21b w budynku głównym. Numery telefonów do kontaktu pozostają bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.

DOM STUDENTA - WNIOSKI

| Rekrutacja Awf

Szanowni Kandydaci,

Informujemy, że  wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta dla osób przyjętych na I rok studiów można składać w formie papierowej bezpośrednio w Domu Studenta do dnia 15 września 2023r.

Wzór wniosku jest do pobrania ze strony internetowej AWF Katowice w zakładce – „Student”- „Świadczenia dla studentów” – „Aktualności”.

Kontakt do Domu Studenta :

e-mail : m.rojek@awf.katowice.pl

tel. 32 207 54 03

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA Ii STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Informujemy, że II tura rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne 2 stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne, została uruchomiona od 1 sierpnia  2023r. od godz. 12:00 do 10 września 2023r. do godz. 23.59.

Informujemy, że test kompetencji dla kierunku Wychowanie Fizyczne II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się w trybie zdalnym dnia 14.09.2023 r. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć kandydaci zostaną przyjęci na podstawie złożonych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji. Szczegółowe informacje kandydaci otrzymają mailowo po 10 września, po zamknięciu drugiej tury rekrutacji. 

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2022/2023

tel.  32 207 52 49

       32 207 51 04

Informujemy, że II tura rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne została uruchomiona od 1 sierpnia 2023r. od godz. 12:00 do 11 września 2023r. do godz. 24:00.

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego należy w systemie IRK załączyć plik – skan  zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych do dnia 13.09.2023r. (środa) do godziny 12.00 Zaświadczenie lekarskie, jest warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, którym jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód  oraz
z pływania.

Badania u lekarzy specjalistów medycyny pracy lub lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych można przeprowadzić w Poradni Medycyny Pracy WOMP Katowice, mieszczącej się
w Sosnowcu. Badania te są bezpłatne. Obowiązuje skierowanie pobrane z indywidualnego konta w systemie IRK. Badania realizowane w innych placówkach są wykonywane na koszt kandydata. 

Dane kontaktowe placówki wykonującej badania:

Poradnia Medycyny Pracy WOMP Katowice
ul. Stanisława Staszica 44a, 41-200 Sosnowiec
tel: (32) 290 44 66
strona www:
 https://womp.info/

 EGZAMIN WSTĘPNY – termin oraz miejsce

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną odbędzie się 14 września (czwartek) 2023r. i obejmuje sprawdziany praktyczne** z pokonania toru przeszkód oraz z pływania:

godz. 1300 - rejestracja i kodowanie kandydatów – tor przeszkód – AWF Katowice ul. Mikołowska 72a hala wielofunkcyjna z pływalnią

godz. 1600– rejestracja i kodowanie kandydatów  - pływanie – Basen Brynów ul. Kościuszki 104

** Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianów praktycznych znajdują się w Informatorze dla kandydatów na stronie internetowej IRK.

W dniu egzaminu sprawnościowego 14 września 2023 r. (czwartek) kandydat na studia zobowiązany jest do posiadania przy sobie:

 • dowodu osobistego,
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego,
 • potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej,
 • odliczonej gotówki w kwocie 20 zł – zwrotna kaucja za numer startowy,
 • stroju sportowego, zmiennego obuwia,
 • stroju pływackiego i czepka. 

Ogłoszenie wyników

W dniu 15 września 2023r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności
w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 15.09.2023r.

Kandydaci niepełnoletni po dokonaniu wyboru kierunku zobowiązani są do pobrania oświadczenia które dostępne będzie w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty
i dalsze kroki". Wypełnione, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz poświadczone notarialnie oświadczenie, należy wgrać na indywidualne konto w systemie IRK.

Zwolnienie z egzaminu

Kandydaci posiadający wysokie kwalifikacje sportowe, tj. posiadanie minimum III klasy sportowej lub udział
w grach zespołowych na poziomie rozgrywek centralnych, mogą zostać zwolnieni z egzaminu sprawnościowego oraz otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów, pod warunkiem wprowadzenia do IRK w terminie do dnia zakończenia rejestracji ( 11 września 2023 godz. 23:59) skanów odpowiednich dokumentów

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

W związku z niewypełnieniem limitów przyjęć informujemy, iż na niżej wymienione kierunki studiów zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja (zgodnie z terminarzem podanym w informatorze):

1. Kierunek sport, studia I stopnia stacjonarne (od 1 sierpnia 2023 od godz. 12:00 do 10 września 2023 do godz. 24:00)

2. Kierunek sport, studia I stopnia niestacjonarne (od 1 sierpnia 2023 od godz. 12:00 do 10 września 2023 do godz. 24:00)

3. Kierunek wychowanie fizyczne, studia I stopnia stacjonarne (od 1 sierpnia 2023 od godz. 12:00 do 10 września 2023 do godz. 24:00)

Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną odbędą się 14 września 2023 r.

II TURA REKRUTACJI - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

| Rekrutacja Awf

W związku z niewypełnieniem limitów przyjęć informujemy, iż na niżej wymienione kierunki studiów zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja (zgodnie z terminarzem podanym w informatorze):

1. Kierunek Zarządzanie, studia I stopnia ( od 1 sierpnia 2023 od godz. 12:00 do 11 września 2023 do godz. 24:00)

2. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia ( od 1 sierpnia 2023 od godz. 12:00 do 11 września 2023 do godz. 24:00)

3. Kierunek Zarządzanie, studia II stopnia ( od 14 sierpnia 2023 od godz. 12:00 do 12 września 2023 do godz. 24:00)

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKRUTACJA

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA  I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Informujemy, że uwagi na niewypełnienie limitu przyjęć II tura rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja, studia 1 stopnia, zostanie uruchomiona 1 sierpnia  2023r. od godz. 12:00.

 

Internetowa rejestracja kandydatów IRK będzie aktywna od 1 sierpnia 2023r. od godz. 12.00 do 10 września 2023r. do godz. 24:00.

II TURA REKRUTACJI - KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKRUTACJA

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Informujemy, że II tura rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja, studia 2 stopnia, zostanie uruchomiona od 1 sierpnia  2023r. od godz. 12:00 do 10 września 2023r. do godz. 24:00.

W tym czasie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) ponownie będzie aktywna.

 

Informujemy, że test kompetencji dla kierunku Turystyka i Rekreacja 2 stopień odbędzie się w trybie zdalnym dnia 14.09.2023 r. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć kandydaci zostaną przyjęci na podstawie złożonych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji. Szczegółowe informacje otrzymają kandydaci mailowo po 10 września, po zamknięciu drugiej tury rekrutacji. 

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA 2023/2024 KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 55;  32 207 52 70

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 lipca 2023r. (g. 23:59) następujące dokumenty:

1. skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK),

2.  skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

3.  skan zaświadczenia lekarskiego.

Uwaga

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ODNOWA BIOLOGICZNA

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ
WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW – ODNOWA BIOLOGICZNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 2023/2024

Dnia 24 lipca 2023 r., po godzinie 1500 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Odnowa Biologiczna  

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia z listy rezerwowej, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy)

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK
do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 12:00
 

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji na adres m.rudek@awf.katowice.pl lub m.zywicka@awf.katowice.pl

W przypadku zwalniających się miejsc kolejna lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 31 lipca 2023r. – po  godzinie  15.00.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

 Kandydaci na studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne

W dniu 21 lipca 2023 r., po godzinie 15:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek wychowanie fizyczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem

- skan świadectwa dojrzałości.

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Osoby, które występowały z prośbą o przepisanie punktów z egzaminów sprawdzających sprawność fizyczną z kierunku sport na wychowanie fizyczne, zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 28 lipca 2023 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

p.dziedzic@awf.katowice.pl, d.czapiewska@awf.katowice.pl

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodzą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

KANDYDACI NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK FIZJOTERAPIA

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW – FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 2023/2024

Dnia 24 lipca 2023 r., po godzinie 1500 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek Fizjoterapia  

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia z listy rezerwowej, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy).

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 31 lipca 2023 r do godz. 12:00.

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji na adres a.pinkowska@awf.katowice.pl lub m.zywicka@awf.katowice.pl

W przypadku zwalniających się miejsc kolejna lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 31 lipca 2023r. – po  godzinie  15.00

KANDYDACI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunek sport

W dniu 21 lipca 2023 r., po godzinie 12:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne i niestacjonarne  studia I-go stopnia na kierunek sport.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem

- skan świadectwa dojrzałości

- kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej

- kandydaci niepełnoletni – skan zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział
w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów

Osoby, które otrzymały maksymalną liczbę punktów dodatkowych tj. 450 (nie przystępowały do egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną) zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Osoby, które zostały warunkowo dopuszczone do egzaminu posiadając niewłaściwe zaświadczenie lekarskie, zamieszczają w systemie IRK również skan zaświadczenia lekarskiego.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 28 lipca 2023 r.

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania w sprawie wgrywania dokumentów to bardzo proszę kontaktować się z dziekanatem pod nr tel. 32 2075143 lub mailowo:

Barbara Zakowicz b.zakowicz@awf.katowice.pl

Paulina Dziedzic p.dziedzic@awf.katowice.pl

Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:

b.zakowicz@awf.katowice.pl lub p.dziedzic@awf.katowice.pl  

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ 
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024

tel.  32 207 52 49 , 32 207 51 04

Informujemy, że Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do terminowego wprowadzenia skanów wymaganych dokumentów na indywidualne konta w systemie IRK. Termin wprowadzenia dokumentów to 26.07.2023 do godz. 24:00.

Wymagane dokumenty:
- skan świadectwa dojrzałości
- skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata

Uwaga!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA 2023/2024

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 55

      32 207 52 70

W dniu 24 lipca 2023r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 24.07.2023r.

Przypomina się o konieczności:

1. wykonania badań lekarskich. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobligowane do zamieszczenia w systemie IRK zaświadczenia lekarskiego, które powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.;

2. zamieszczenia w systemie IRK skanu certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672) – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi);

KANDYDACI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

tel: 32 207 52 62

w związku z niewypełnieniem limitu przyjęć wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 25 lipca 2023 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

 - skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii

- skan zaświadczenia o ukończeniu studiów (dotyczy absolwentów, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów, również tegorocznych absolwentów AWF Katowice).

- skan zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące, oryginał zaświadczenia należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu października)

- kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej         

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów:
32 207 51 21, 32 207 53 57 lub do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego 
32 207 52 62

KANDYDACI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TRENER OSOBISTY Z DIETETYKĄ SPORTOWĄ

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia II stopnia
Trener osobisty z dietetyką sportową

tel: 32 207 51 31

W związku z niewypełnieniem limitu przyjęć wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystępowania do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów w terminie do 27 lipca 2023 roku do godz. 12.00

· skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

· skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) 

· skan zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku

· kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 20 lipca 2023r. 

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57 lub do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego 32 207 51 31

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

tel. 32 207 51 04

      32 207 52 49

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, zamieszczają w systemie IRK
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023r. (g. 23:59) następujące dokumenty:

1.    skan ankiety osobowej (ankietę należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać do IRK);

2.    skan świadectwa dojrzałości;

3.    skan zaświadczenia lekarskiego;

4.    skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672) – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi);

 

Uwaga!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Sekcję Wydziałową na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia magisterskie II stopnia kierunek

Turystyka i Rekreacja

tel. 32 207 52 62

w związku z niewypełnieniem limitu przyjęć wszyscy kandydaci zarejestrowani w systemie IRK zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie wymaganych dokumentów bez konieczności przystąpienia do testu kompetencji.

Warunkiem przyjęcia na wyżej wymieniony kierunek jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 25 lipca 2023 roku do godz. 12.00

Dokumenty składane są w wersji elektronicznej poprzez wprowadzenie na swoje konto IRK następujących skanów:

 - skan własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe

- skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (nie dotyczy kandydatów - absolwentów AWF Katowice, których dyplomy dostępne są w aktach osobowych Akademii) 

- skan zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku

- kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej         

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów:
32 207 51 21, 32 207 53 57 lub do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego 
32 207 52 62. 

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY - STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne oraz niestacjonarne studia I stopnia kierunek: sport

Informujemy, iż egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się w dniu 17.07.2023r. (poniedziałek).

Egzamin sprawnościowy dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynają się na literę „A” do „K” odbędzie się w I turze, natomiast dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynaj się na literę „L” do „Ż” odbędzie się w II turze.

Plan dnia:  17.07.2023 r. (poniedziałek)

I tura (nazwiska od „A” do „K”):

7:00       Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

8:00       Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00     Pływanie, Basen Brynów, ul. Kościuszki 104

13:00     Gimnastyka, ul. Raciborska 1

13:00     Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

II tura (nazwiska od „L” do „Ż”):

9:30       Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00     Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

12:00     Pływanie, Basen Brynów, ul. Kościuszki 104

15:00     Gimnastyka, ul. Raciborska 1

15:00     Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

UWAGA!!!

Kandydaci, którzy otrzymają wiadomość w systemie IRK w piątek 14.07.2023 r. po godz. 15:00 o zwolnieniu z egzaminu (450 pkt dodatkowych w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne”) nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich - są obowiązkowe (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20 zł).

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty 20 zł (bez bilonu), co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

Na egzamin obowiązkowo należy zabrać:

·  dowód tożsamości

·  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

· oryginał badań lekarskich (pieczątka lekarza medycyny pracy lub upoważnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych)

·  stroje sportowe odpowiednie do każdej dyscypliny.                    

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY - STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Informacja dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia kierunek: wychowanie fizyczne 

Informujemy, iż egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 18. 07. 2023 r. (wtorek).  

Egzamin sprawnościowy dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynają się na literę „A” do „K” odbędzie się w I turze, natomiast dla kandydatów, których nazwiska rozpoczynaj się na literę „L” do „Ż” odbędzie się w II turze.

Plan dnia:  18.07. 2023 r. (wtorek)

I tura:

7:00   Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

8:00   Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:30 Pływanie, Basen Brynów, ul. Kościuszki 104

13:00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

13:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

II tura:

9:30   Kodowanie, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

10:00 Gry zespołowe, Nowa Hala, ul. Mikołowska 72a

12:00 Pływanie, Basen Brynów, ul. Kościuszki 104

15:00 Gimnastyka, ul. Raciborska 1

15:00 Lekka Atletyka, Stadion, ul. Kościuszki 84

UWAGA 

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich - są obowiązkowe (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do: pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł).

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych.

Prosimy również o zabranie:

dowodu tożsamości,

potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

oryginału badań lekarskich, oraz strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.

KANDYDACI NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK FIZJOTERAPIA

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW – FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 2023/2024

W dniu 17 lipca 2023 r., po godzinie 1200 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek Fizjoterapia  

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

-   skan świadectwa dojrzałości,

-   skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

-   skan dowodu opłaty rekrutacyjnej,

-   skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy),

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 24 lipca 2023 r do godz. 12:00.

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji na adres a.pinkowska@awf.katowice.pl, j.kowal@awf.katowice.pl. lub m.zywicka@awf.katowice.pl

Osoby niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W przypadku zwalniających się miejsc z listy zakwalifikowanych, lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 24 lipca 2023 r. – po  godzinie  15.00

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ODNOWA BIOLOGICZNA

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ
WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW – ODNOWA BIOLOGICZNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 2023/2024

W dniu 17 lipca 2023 r., po godzinie 1200 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Odnowa Biologiczna  

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

- skan dowodu opłaty rekrutacyjnej,

- skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy).

 Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 24 lipca 2023 r do godz. 12:00.

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji na adres m.rudek@awf.katowice.pl, j.kowal@awf.katowice.pl lub m.zywicka@awf.katowice.pl

Osoby niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W przypadku zwalniających się miejsc z listy zakwalifikowanych, lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej zostanie umieszczona w Internetowej Rejestracji Kandydatów (na indywidualnych kontach kandydatów) w dniu 24 lipca 2023r. – po  godzinie  15.00.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

W dniu 14 lipca 2023 r. po godzinie 12:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodzą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem,

- skan świadectwa dojrzałości,

- skan zaświadczenia lekarskiego,

- kolorowe zdjęcie.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 21 lipca 2023 r. 

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres: j.siedlak@awf.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 207 54 32

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia I stopnia kierunek
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

W dniu 14 lipca 2023 r. po godzinie 12:00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I-go stopnia na kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodzą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zamieszczają w systemie IRK:

- skan podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem.

- skan świadectwa dojrzałości

- skan zaświadczenia lekarskiego

- kolorowe zdjęcie

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 21 lipca 2023 r. 

UWAGA!!!

Niewprowadzenie skanów dokumentów w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, a nie są zainteresowane podjęciem studiów o zgłoszenie tego faktu mailowo na adres:a.piotrowska@awf.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 207 52 56

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę dzwonić do punktu rekrutacyjnego pod numery telefonów: 32 207 51 21, 32 207 53 57

KANDYDACI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK SPORT

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia I stopnia kierunek sport

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich (zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Ostateczny termin składania dokumentów o przyznanie punktów dodatkowych upływa w środę 12.07.2023 o godz. 23:59. Punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła). Klasy dostarczone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę!!!

Przyznane punkty dodatkowe będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w dniu 14.07.2023 po godz. 15.00.

Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 17.07.2023 r. (poniedziałek).

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do:

pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł).

Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych. Prosimy również o zabranie dowodu tożsamości, potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, badań lekarskich i strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                     

UWAGA
Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ 
STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024 KIERUNEK ZARZĄDZANIE
tel. 32 207 51 04; 32 207 52 49 

W dniu 17 lipca 2023r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Zarządzanie.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 17 lipca 2023r.

Przypomina się o konieczności:

1. wykonania badań lekarskich. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobligowane do zamieszczenia w systemie IRK zaświadczenia lekarskiego, które powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.;

2. zamieszczenia w systemie IRK skanu certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672) – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców (osób niebędących obywatelami polskimi);

3. zamieszczenia w systemie IRK skanu zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodzica/rodziców lub przedstawiciela ustawowego/przedstawicieli ustawowych na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na podjęcie studiów – dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

| Rekrutacja Awf

 

WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW REKRUTACJI NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ 
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA 2023/2024

tel.  32 207 52 49 32 207 51 04

Zaświadczenie lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawnościowego należy w systemie IRK załączyć plik – skan  zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych do dnia 17.07.2023r. (poniedziałek) do godziny 12.00. Zaświadczenie lekarskie, jest warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, którym jest egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną obejmujący sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód  oraz z pływania.

Badania u lekarzy specjalistów medycyny pracy lub lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych można przeprowadzić w Poradni Medycyny Pracy WOMP Katowice, mieszczącej się w Sosnowcu. Badania te są bezpłatne. Obowiązuje skierowanie pobrane z indywidualnego konta w systemie IRK. Badania realizowane w innych placówkach są wykonywane na koszt kandydata. 

Dane kontaktowe placówki wykonującej badania:

Poradnia Medycyny Pracy WOMP Katowice
ul. Stanisława Staszica 44a, 41-200 Sosnowiec
tel: (32) 290 44 66
strona www:
 https://womp.info/

 EGZAMIN WSTĘPNY – termin oraz miejsce

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną odbędzie się 18 lipca (wtorek) 2023r. i obejmuje sprawdziany praktyczne** z pokonania toru przeszkód oraz z pływania:

godz. 730 – rejestracja i kodowanie kandydatów  - pływanie – Basen Brynów ul. Kościuszki 104

godz.1200 - rejestracja i kodowanie kandydatów – tor przeszkód – AWF Katowice ul. Mikołowska 72a hala wielofunkcyjna z pływalnią

** Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianów praktycznych znajdują się w Informatorze dla kandydatów na stronie internetowej IRK.

W dniu egzaminu sprawnościowego 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 7:30 ul. Kościuszki 104 (Basen Brynów) kandydat na studia zobowiązany jest do posiadania przy sobie:

 • dowodu osobistego,
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego,
 • potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej,
 • odliczonej gotówki w kwocie 20 zł – zwrotna kaucja za numer startowy,
 • stroju sportowego, zmiennego obuwia,
 • stroju pływackiego i czepka.

Ogłoszenie wyników

W dniu 19 lipca 2023r., po godzinie 12:00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów (informacja na indywidualnych kontach w systemie IRK) zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Kolejne informacje dotyczące procesu rekrutacji zostaną umieszczone w zakładce aktualności
w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz przesłane na indywidualne konta Kandydatów w dniu 19.07.2023r.

Kandydaci niepełnoletni po dokonaniu wyboru kierunku zobowiązani są do pobrania oświadczenia które dostępne będzie w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki". Wypełnione, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz poświadczone notarialnie oświadczenie, należy wgrać na indywidualne konto w systemie IRK.

Zwolnienie z egzaminu

Kandydaci posiadający wysokie kwalifikacje sportowe, tj. posiadanie minimum III klasy sportowej lub udział w grach zespołowych na poziomie rozgrywek centralnych, mogą zostać zwolnieni z egzaminu sprawnościowego oraz otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów, pod warunkiem wprowadzenia do IRK w terminie do dnia zakończenia rejestracji ( 12 lipca 2023 godz. 23:59) skanów odpowiednich dokumentów.

KANDYDACI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

| Rekrutacja Awf

Kandydaci na studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne

Przypominamy kandydatom, aby zapoznali się z wymogami formalnymi dotyczącymi badań lekarskich
(zgodnie z wymogami umieszczonymi w Informatorze!!!)

Ostateczny termin składania dokumentów o przyznanie punktów dodatkowych upływa w poniedziałek 12.07.2023 do godz. 23:59. Punkty dodatkowe można uzyskać pod warunkiem wprowadzenia do IRK skanów dokumentów spełniających odpowiednie wymagania: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła). Klasy dostarczone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę!!!

Przyznane punkty dodatkowe będą widoczne na indywidualnych kontach kandydatów w dniu 14.07.2023 po godz. 15.00. 
Informujemy, że egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną  odbędzie się dnia 18.07.2023 r. (wtorek).

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu sprawnościowego zobowiązane są do pobrania numeru startowego podczas kodowania od Komisji Rekrutacyjnej (kaucja za pobranie numeru wynosi 20,- zł). Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty (bez bilonu) co ułatwi nam współpracę podczas egzaminów wstępnych. Prosimy również o zabranie dowodu tożsamości, potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, badań lekarskich i strojów sportowych odpowiednich do każdej dyscypliny.                     

UWAGA

Kandydaci, którzy na swoim profilu w IRK  (zakładka zgłoszenia rekrutacyjne) posiadają 450 punktów dodatkowych nie przystępują do egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną.

Kurs przygotowawczy

| Rekrutacja Awf

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zapraszamy już 26 maja 2023 roku na bezpłatny kurs przygotowawczy do testów sprawnościowych na naszej Uczelni.

Przyjdź i potrenuj gimnastykę, lekkoatletykę, gry zespołowe, pływanie oraz tor przeszkód.

Harmonogram:

8:00-9:30 - Tor przeszkód (Nowa hala, ul. Mikołowska 72a)

10:00-11:30 - Lekkoatletyka (Stadion LA, ul. Kościuszki 84)

10:00-11:30 - Gimnastyka (Sala gimnastyczna, ul. Raciborska 1)

12:00-13:30 - Gry zespołowe (Nowa hala, ul. Mikołowska 72a)

14:00-15:30 - Pływanie (Hala basenowa, ul. Mikołowska 72a)

Zapisy: https://bit.ly/3OhUrwF