• log in
  • create an account

Registration 2023/2024 in English

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

KANDYDACI NA STUDIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK FIZJOTERAPIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

| Rekrutacja Awf

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA ORAZ WYDZIAŁOWA SEKCJA DO SPRAW PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE FIZJOTERAPIA  W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

W dniu 13 września 2023 r., po godzinie 12.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w II turze do przyjęcia na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek Fizjoterapia w języku angielskim.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w celu potwierdzenia chęci studiowania, zobligowane są do umieszczenia w systemie IRK następujących dokumentów:

-   skan świadectwa dojrzałości,

-   skan podpisanej ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata oraz dane osobowe,

-   skan zaświadczenia lekarskiego (lekarz medycyny pracy).

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać w systemie skan oświadczenia potwierdzonego notarialnie ze zgodą rodziców na udział w postępowaniu rekrutacyjnym i podjęcie studiów.

Wyżej wymienione dokumenty należy zamieścić w systemie IRK do dnia 20 września 2023 r. do godz. 12:00.

UWAGA!

Niewprowadzenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie lub stwierdzenie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 

Osoby zakwalifikowane, które nie chcą podjąć studiów w naszej uczelni, proszone są o przesłanie pisemnej rezygnacji na adres a.pinkowska@awf.katowice.pl, j.kowal@awf.katowice.pl lub m.zywicka@awf.katowice.pl

REGISTRATION POINT

| Rekrutacja Awf

Dear Candidates,

due to the malfunction of the room in the new hall (room 213), all information regarding recruitment in English will be provided in room 133a in the new hall and by telephone at number +48 32 207 5234.
We apologize for the inconvenience.

CANDIDATES FOR 5 YEARS OF MASTER'S STUDIES PHYSIOTHERAPY IN ENGLISH

| Rekrutacja Awf

 

On July 17, 2023, after 12:00, stationary offices on individual accounts in the IRK system introduce a list of candidates qualified for preparation for uniform master's studies in the field of Physiotherapy in English.

Persons qualified for admission, in order to confirm their willingness to study, are required to submit an overview of documents in the IRK system:

- scan of the secondary school leaving certificate,

- scan of the signed personal questionnaire, photo of the candidate and personal data,

- scan of proof of recruitment fee,

- scan of a medical certificate (occupational medicine physician),

Minors must have in the system a scan of a notarized statement with the consent of their parents to participate 

in the recruitment procedure and start studies.

The above-mentioned documents should be entered in the IRK system by July 24, 2023 make an hour 12:00. 

ATTENTION!

Failure to enter the above-mentioned documents in order to examine or determine by the Faculty Recruitment Protocol specific results or information that are important in the recruitment procedure, then they will be removed from the lists qualified for development.

Qualified persons who do not attend studies at our university are asked to raise their professional qualifications at a.pinkowska@awf.katowice.pl, j.kowal@awf.katowice.pl. or m.zywicka@awf.katowice.pl

Persons not included in the reserve list.

In the event of vacancies with the lists of qualified candidates, the list of persons qualified for the list with reserve lists will be placed in the Internet Registration of Candidates (on individual candidates' accounts) on July 24, 2023 - after 3.00 p.m.