• log in
 • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Profilaktyka, kompensacja i korekcja postawy ciała w każdym wieku

Details
Code ACK-PKiKPCwKW
Organizational unit Akademickie Centrum Kształcenia
Form of studies part-time (extramural)
Level of education Postgraduate studies
Minimum number of students 16
Duration trzy semestry
Office opening hours 9.00-14.00, w soboty od 9.00-13.00 (według grafiku dyżurów)
Required document
 • Documents testifying higher education background
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (28.06.2023 08:00 – 30.09.2023 23:59)

Charakterystyka: oferta dla absolwentów studiów (co najmniej I stopnia), w szczególności posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Cele i treści kształcenia studiów podyplomowych stanowią podstawę do nadania tytułu trenera gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwentom posiadającym przygotowanie pedagogiczne kwalifikacja ta pozwala na prowadzenie zajęć korekcyjnych w szkołach i przedszkolach, wynikający z: 

 • rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289);
 • rozporządzenia MEiN z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890);
 • rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356 ze zm.).

Ponadto, absolwent posiadający trenera gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie uprawnieniami zawodowymi instruktora rekreacji.

Absolwent będzie posiadał kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych w przedszkolach, szkołach, w związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z uwzględnieniem ich specyficznych i specjalnych potrzeb edukacyjnych w gimnastyce profilaktycznej, kompensacyjnej i korekcji wad postawy (do II st. boczne skrzywienia kręgosłupa - 60st wg. skali Cobba, wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej, wady stóp i kolan, dysharmonia rozwoju fizycznego i motorycznego).

W ramach zajęć proponujemy:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Biomedyczne podstawy profilaktyki, kompensacji i korekcji
 • Biomechanika wad postawy
 • Wady postawy ciała
 • Diagnostyka wad postawy
 • Metodyka zajęć ruchowych
 • Metodyka postępowania profilaktycznego i kompensacyjno-korekcyjnego
 • Kinezjologia edukacyjna w profilaktyce, kompensacji i korekcji
 • Podstawy treningu medycznego
 • Profilaktyka, kompensacja i korekcja w dysharmonii morfofunkcjonalnej
 • Gry i zabawy ruchowe w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
 • Pływanie w profilaktyce, kompensacji i korekcji
 • Management w profilaktyce, kompensacji i korekcji

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymację trenera AWF Katowice gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Rodzaj studiów – studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Koordynator studiów: dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice, dr Dariusz Pośpiech

Czas trwania: 3 semestry

Zajęcia realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym

Koszt jednego semestru: 1 700 zł


Zasady rekrutacji na studia

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po zarejestrowaniu się i zapisaniu na studia podyplomowe w systemie IRK.

Postępowanie rekrutacyjne i wymagane dokumenty

W procesie postępowania rekrutacyjnego należy w pierwszej kolejności:

Po zapisaniu się na studia podyplomowe w systemie IRK należy zamieścić jako załączniki następujące dokumenty:

 • skan dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia wraz z suplementem (zalecane ukończone studia uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela).

Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu wybranych studiów podyplomowych należy dostarczyć do biura Akademickiego Centrum Kształcenia:

 • oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach praktycznych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • skan zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na mail. j.haber@awf.katowice.pl