Deklaracja dostępności

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (dalej także jako „Uczelnia”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Poniżej wskazujemy dane teleadresowe Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach:
ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice; tel. centrala +48 32 207 51 10.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Damian Kania, d.kania@awf.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 207 5261 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Uczelnia niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Uczelnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji albo w przypadku, gdy odpowiedź udzielona na zgłoszone żądanie okaże się niesatysfakcjonująca dla osoby wnoszącej żądanie, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Przedmiotowa skarga może zostać złożona pisemnie (adres podmiotu publicznego został wskazany powyżej) lub drogą elektroniczną na adres rektorat@awf.katowice.pl. Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się tutaj: https://www.rpo.gov.pl/.


Dostępność architektonicznaGłówne wejście do siedziby Uczelni, znajdującej się przy ul. Mikołowskiej 72A w Katowicach, pozwala na dostęp dla osób na wózkach korzystając z wjazdu dla wózków inwalidzkich.

Po przekroczeniu automatycznych drzwi po lewej stronie znajduje się winda, która umożliwia dostanie się na poszczególne kondygnacje budynku.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingach uczelnianych oznaczone są znakiem pionowym oraz kopertą na niebieskim tle.

Istnieje możliwość wstępu na teren Uczelni z psem asystującym.

Aby skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, należy zgłosić telefonicznie w biurze rektora takie zapotrzebowanie z minimum dwu dniowym wyprzedzeniem.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.