• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”, informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice (dalej jako Administrator).
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
3.    Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe:
a)    w celu realizacji procesu rekrutacji na studia prowadzone w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 20 września 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, a w przypadku osób, które na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego są zobowiązane do przedłożenia zaświadczeń lekarskich - także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów;
b)    w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c)    w innych celach, wskazanych w klauzuli zgody, w przypadku, gdy wyrazi Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na studia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w klauzuli zgody, jest dobrowolne – ich niepodanie spowoduje nieprzetwarzanie Państwa danych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
5.    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, tj. operatorowi płatności, w przypadku konieczności dokonania zwrotu opłaty.
6.    Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7.    W przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia, jego dokumentacja z procesu rekrutacji, zawierająca dane osobowe, zostanie włączona do teczki studenta. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji powiększony o czas, w którym kandydat może odwołać się od decyzji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu wskazanego w klauzuli zgody lub do czasu jej wycofania.
8.    Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
a)    żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b)    w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
c)    w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
d)    w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
e)    poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f)    do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
9.    Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani /Pan prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
10.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w związku z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Pani/Pana praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może Pani/Pan złożyć bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
11.    W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
12.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
3. Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przeze mnie danych w systemie rekrutacyjnym.