Unia Europejska

Utwórz konto

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia lub kursy prowadzone w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 6. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanym usługami bankowymi to jest operatorowi płatności.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla procesu rekrutacji na studia lub kursy jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego lub jeżeli zostanie zaznaczone pole „Chcę zachować swoje konto w systemie na poczet przyszłych rekrutacji” – do odwołania lub likwidacji serwisu.
 8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej rozpatrywane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Błędy.danych
Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie rekrutacyjnym.

 

Klauzula zgody

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami na temat Administratora i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice w celu realizacji procesu rekrutacji na studia lub kursy prowadzone w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.