• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe:

a) w celu realizacji procesu rekrutacji na studia prowadzone w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2022/2023. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 20 września 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, a w przypadku osób, które na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego są zobowiązane do przedłożenia zaświadczeń lekarskich - także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów;
b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) w innych celach, wskazanych w klauzuli zgody, w przypadku gdy wyrazi Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na studia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w klauzuli zgody, jest dobrowolne – ich niepodanie spowoduje nieprzetwarzanie Państwa danych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanym usługami bankowymi to jest operatorowi płatności.
6. W przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia, jego dokumentacja z procesu rekrutacji, zawierająca dane osobowe, zostanie włączona do teczki studenta. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji powiększony o czas, w którym kandydat może odwołać się od decyzji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu wskazanego w klauzuli zgody lub do czasu jej wycofania.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
8. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani /Pan prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w związku z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Pani/Pana praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może Pani / Pan złożyć bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie rekrutacyjnym.

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
3. Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przeze mnie danych w systemie rekrutacyjnym.