Utwórz konto

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji na studia
 6. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla procesu rekrutacji na studia jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej rozpatrywane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Klauzula zgody

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami na temat Administratora i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice w celu realizacji procesu rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019.