Rekrutacja 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szanowni Kandydaci, zapraszamy do częstego zaglądania do zakładki "Aktualności", na bieżąco pojawiać się tam będą ważne informacje.

Witamy w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

 Rejestracja w systemie IRK (krok po kroku)

Aby założyć konto w systemie IRK, należy wybrać opcję utwórz konto z menu u góry.

1. Należy zapoznać się z zasadami zawartymi w klauzuli informacyjnej oraz zaakceptować je, a następnie potwierdzić poprzez opcje "Wyrażam zgodę".

2. Proces rejestracji wykonuje się tylko raz, następne logowania odbywają się poprzez zakładkę "zaloguj się" (za pomocą adresu e-mail i hasła).

3. Po pomyślnym utworzeniu konta należy się zalogować i wykonać kolejne kroki rejestracji.

4. Należy uzupełnić dane z zakładki "moje konto" -> "formularze osobowe":

 • podstawowe dane osobowe;
 • adres i dane kontaktowe;
 • wykształcenie;
 • dodatkowe dane osobowe;
 • zdjęcie (przed zakwalifikowaniem się do przyjęcia na studia nie ma obowiązku przesyłania zdjęcia do legitymacji elektronicznej).

5. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie wprowadzają egzaminy maturalne i wyniki matur w zakładce "wykształcenie" -> "edytuj wyniki egzaminów" (w przypadku oczekiwania na wyniki matur należy zaznaczyć zdawane przedmioty na określonym poziomie a uzupełnić je niezwłocznie po ogłoszeniu wyników).

6. Kandydaci na studia drugiego stopnia wprowadzają wyniki egzaminów dyplomowych w zakładce "wykształcenie" -> "edytuj wyniki egzaminów". W przypadku problemów z zapisaniem się na wybrany kierunek bez oceny z dyplomu, informujemy, iż po uzupełnieniu zakładki "wykształcenie" należy w "edycji wyników egzaminów" zaznaczyć kratkę "Czy zdawany" i po jej zapisaniu będzie możliwość wyboru i zapisu z oferty preferowanego kierunku.

7. Kandydaci którzy chcą skorzystać z preferencji dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (zasady przyjmowania) oraz kandydaci, którzy chcą uzyskać punkty dodatkowe za posiadanie klas sportowych - przesyłają skan wymaganych dokumentów do dnia zakończenia rejestracji internetowej.

8. W zakładce "oferta" należy zapoznać się z wachlarzem dostępnych kierunków a następnie zapisać się na wybrany kierunek/ki studiów.

9. Po dokonaniu wyboru kierunek/ki studiów znajdować się będą w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne".

10. Należy dokonać opłaty rekrutacyjnej (dane do przelewu dostępne będą w zakładce "moje konto" -> "płatności").

11. Skierowania na badania lekarskie będą do pobrania w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki". Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich znajdują się poniżej.

12. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu i wyników rekrutacji będą pojawiać się na indywidualnym koncie kandydata.

13. Kandydaci niepełnoletni po dokonaniu wyboru kierunku zobowiązani są do pobrania oświadczenia które dostępne będzie w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki". Wypełnione, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz poświadczone notarialnie oświadczenie, należy wgrać na indywidualne konto w systemie IRK.

Badania lekarskie

Kandydaci na wszystkie kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zobowiązani są do wykonania badań lekarskich - zaświadczenie lekarskie powinno zawierać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i musi być wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Badania u lekarzy specjalistów medycyny pracy lub lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych można przeprowadzić w Poradni Medycyny Pracy WOMP Katowice, mieszczącej się w Sosnowcu. Badania te są bezpłatne. Obowiązuje skierowanie pobrane z indywidualnego konta w systemie IRK. Badania realizowane w innych placówkach są wykonywane na koszt kandydata. 

Skierowania na badania lekarskie będą do pobrania po zapisaniu się na kierunek studiów w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> wybrany kierunek -> "dokumenty i dalsze kroki".

Lekarz medycyny pracy przyjmuje od poniedziałku do piątku. Na wizytę należy umówić się elektronicznie poprzez stronę https://womp.info/

Podczas rejestracji elektronicznej poprzez TERMINARZ w celu rezerwacji terminu badania kandydat, przed wyborem preferowanej daty w zakładce "Dodatkowe informacje", musi wybrać jako rodzaj badania - "badania profilaktyczne".

Na badania należy zgłosić się nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną w terminarzu godziną. 

W dniu badania kandydat musi posiadać:

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny

Dane kontaktowe placówki wykonującej badania:

Poradnia Medycyny Pracy WOMP Katowice
ul. Stanisława Staszica 44a, 41-200 Sosnowiec
strona www: https://womp.info/

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) mogą podejmować i odbywać studia wyższe na podstawie:

1. Uchwały Senatu nr AR001-9-IV/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-3-VI/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2024/2025;

2. Na zasadach określonych w art. 323 ustawy;

3. Uchwały Senatu nr AR001-4-III/2020 ze zm. w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców (osoby niebędące obywatelami polskimi), na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • decyzji administracyjnej rektora.

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równorzędny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Legalizacja zagranicznych świadectw i dyplomów - każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania (za wyjątkiem dyplomu International Baccalaureate i dyplomu European Baccalaureate).

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

Kontakt

Tel. 32 207 51 21, 32 207 53 57 w godzinach od 10.00 do 14.00 
lub poprzez formularz kontaktowy na stronie IRK AWF Katowice.